5. Was & Had & Did
At the University

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Nouns – Levels in school

kindergarten grădiniță
school școală
primary school școală primară
secondary school gimnaziu
highschool liceu
college facultate

Also, remember the vocabulary related to CVs.

Nouns – University

university universitate
faculty facultate
department departament
   
student elev, student
teacher profesor (cadru didactic)
principal director
rector rector (funcție)
dean decan (funcție)
professor profesor (titlu)
doctor doctor(titlu)
lector lector (titlu)
assistant asistent (titlu)
   
classroom sală de clasă
laboratory laborator
office birou
building clădire
schoolyard curtea școlii
campus campus
dormitory cămin studențesc
   
course curs (oră de curs)
lecture curs (prelegere)
seminar seminar
experiment experiment
research cercetare
subject materie
timetable orar
semester semestru
notebook caiet
homework temă de casă
essay eseu
exam examen
exam session sesiune
mark / grade notă
break pauză
holiday vacanță
conference conferință
symposium simpozion

Verbs

(to) teach (a) preda
(to) study (a) studia
(to) learn (a) învăța
(to) write (a) scrie
(to) pass (a) trece
(to) fail (a) eșua
(to) enroll (a) se înscrie
(to) attend (a) frecventa

Adjectives

interesting interesant
boring plictisitor
easy ușor
difficult dificil
complicated complicat
smart isteț
intelligent inteligent
stupid prost